Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z usługi „e-faktura"

Niniejszy portal dedykowany jest dla klientów firmy Solid Group Sp. z o.o. sp.k., którzy złożyli oświadczenia o akceptacji faktur VAT w postaci elektronicznej oraz nie dokonali odwołania tych oświadczeń.

Każdy klient korzystający z usługi e-faktury w Solid Group Sp. z o.o. sp.k. zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień. Niniejszy regulamin udostępniany jest za pośrednictwem strony internetowej i wymaga akceptacji przy pierwszym logowaniu na portalu.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Warunkiem korzystania z usługi e-faktury w Solid Group Sp. z o.o. sp.k. jest:

INFORMACJE OGÓLNE ORAZ INFORMACJE TECHNICZNE

Na portalu publikowane są informacje i faktury VAT w postaci elektronicznej. Dostęp do portalu wymaga każdorazowo zalogowania.

Założenie konta na portalu odbywa się w sposób automatyczny po otrzymaniu od klienta zgody na wystawianie faktury VAT w formie elektronicznej, wygenerowaniu pierwszych dokumentów i przesłaniu ich na poszczególne konta klientów.

Dostęp do portalu wymaga posiadania loginu oraz hasła dostępu ustalanego przez nabywcę faktur przy pierwszym logowaniu.

Podany przez klienta w oświadczeniu o akceptacji faktur VAT w postaci elektronicznej adres e-mail służy jako login do konta oraz adres, na który będą przesyłane powiadomienia o kolejnych wystawionych e-fakturach czekających na odbiór na założonym koncie.

Powiadomienia o wpłynięciu faktur elektronicznych na konto klienta wysyłane są w ciągu 2 dni od wystawienia faktury elektronicznej i przesłania jej na konto.

Chwilą doręczenia faktury elektronicznej jest moment przesłania powiadomienia na adres e-mail odbiorcy o wystawieniu i udostępnieniu faktur elektronicznych na koncie.

Faktury elektroniczne wystawiane są za okresy zbiorcze miesięczne oraz za wykonane jednorazowe usługi.

Hasło do konta klienta utworzonego na portalu powinno składać się z co najmniej 8-ciu znaków. Częstotliwość zmiany hasła zależy wyłącznie od użytkownika konta Hasło nie może być udostępniane osobom trzecim i powinno być chronione.

ZASADY WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Podstawą prawną do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej są przepisy Ustawy o podatku od towarów usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 35; dalej: Ustawa Zmieniająca ).

Solid Group Sp. z o.o. sp.k. wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność zgodnie z art. 106e i 106m ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r. poz. 35; dalej: Ustawa Zmieniająca ).

Usługa e-faktury jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy i polega na udostępnieniu faktury wystawionej w formie elektronicznej oraz na powiadomieniu odbiorcy faktury o jej wystawieniu.

Zgoda klienta na wystawianie faktur elektronicznych nie pozbawia wystawcy możliwości wystawiania faktur VAT w formie papierowej.

Moment rozpoczęcia fakturowania elektronicznego rozpoczyna się 1 dzień po wpłynięciu do Solid Group Sp. z o.o. sp.k. pisemnej zgody na wystawianie elektronicznych faktur VAT.

Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji, zgodnie z art. 106n ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r. poz. 35; dalej: Ustawa Zmieniająca ). Cofnięcie zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej jest możliwe tylko i wyłącznie po dostarczeniu do Solid Group Sp. z o.o. sp.k. w formie pisemnej oświadczenia o cofnięciu zgody z zastosowaniem druku dostępnego na portalu w zakładce „Pliki do pobrania" formularz „Cofnięcie zgody na e-fakturę". Klient powinien powiadomić o wycofaniu akceptacji do dnia poprzedzającego rozpoczęcie następnego okresu rozliczeniowego.

Ponowne rozpoczęcie wystawiania faktur w formie elektronicznej wymaga złożenia kolejnego oświadczenia i wyrażeniu zgody na elektroniczne faktur VAT. Formularz „Zgoda na e-fakturę" dostępny jest w zakładce „Pliki do pobrania".

Faktury elektroniczne będą archiwizowane na niniejszym portalu przez okres 6 lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło wystawienie faktury.

Na adresy e-mail przesyłane są wyłącznie powiadomienia o wygenerowaniu faktur VAT w postaci elektronicznej. Adresy e-mail nie mogą być wykorzystywane do przesyłania faktur VAT w postaci elektronicznej.

Klient jest zobowiązany do przechowywania e-faktur VAT wyłącznie w formie elektronicznej, zgodnie z §6 Rozporządzenia.

Faktura elektroniczna stanowi dokument księgowy taki sam jak faktura papierowa, a jej udostępnienie drogą elektroniczną zastępuje przesłanie listem faktury sporządzonej w formie papierowej. Faktury będą udostępniane w formacie pdf.

Zmiana danych nabywcy faktury wymaga pisemnego lub telefonicznego kontaktu z Solid Group Sp. z o.o. sp.k.. Dane kontaktowe do Solid Group Sp. z o.o sp.k. zostały podane z zakładce „Dane kontaktowe".

Reklamacje dotyczące transakcji i danych umieszczonych na fakturach VAT powinny być zgłaszane do Solid Group Sp. z o.o sp.k., adres: solid@solidsecurity.pl.

Solid Group Sp. z o.o. sp.k. informuje, iż podmiot współpracujący z Solid Group Sp. z o.o. sp.k. przy wystawianiu faktur elektronicznych - Spółka IT Info Sp.z.o.o, ma prawo do przesyłania na podany przez klienta adres e-mail korespondencji informacyjnej związanej z usługą elektronicznego fakturowania, na co Klient akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę.

Za prawidłowe działanie portalu odpowiedzialny jest podmiot współpracujący z Solid Group Sp. z o.o. sp.k. przy wystawianiu przesyłaniu faktur drogą elektroniczną- Spółka IT Info Sp.z.o.o.. Wszelkie reklamacje związane z działaniem serwisu i jego dostępnością powinny być zgłaszane bezpośrednio z platformy do IT Info Sp.z.o.o - kontakt wskazany w zakładce „Dane kontaktowe".

Faktury elektroniczne archiwizowane na portalu są zabezpieczone przed skasowaniem.